Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch spoločnosti

Monte Christo,  s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných Monte Christo, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované spoločnosťou Monte Christo, s.r.o. (ďalej len Monte Christo). Všeobecné podmienky Monte Christo sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o zájazde).Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

 

II. Účastníci zmluvného vzťahu

1.Organizátor zájazdu (ďalej organizátor) – je spoločnosť Monte Christo, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania, prípadne prostredníctvom predajcov zájazdu, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, zabezpečuje klientovi účasť na zájazde. Predajca zájazdu je osoba, ktorá je organizátorom autorizovaná na podávanie informácii o jeho zájazdoch a na sprostredkovanie uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva). Predajca zájazdu nie je oprávnený poskytovať v mene organizátora akékoľvek prísľuby nad rámec informácií, ktoré obdržal od organizátora a ani na menenie stanoveného obsahu Zmluvy.

2.Klient zájazdu (ďalej klient alebo objednávateľ) – je právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila s organizátorom zájazdu Zmluvu, alebo na ktorú boli prevedené práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Klienti mladší ako 15 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.

3.Objednávateľ zájazdu pre ucelenú skupinu klientov – je právnická alebo fyzická osoba, ktorá jedná a vystupuje v mene ucelenej skupiny. Zmluvným partnerom nie je jednotlivý člen skupiny, ale osoba, ktorá skupinu zastupuje a jedná v jej mene.

III. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi organizátorom a klientom vzniká:
a) na základe písomnej Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú organizátor prípadne predajca zájazdu zašle klientovi. Klient zmluvu presne a čitateľne vyplní (pokiaľ nebola vyplnená zo strany organizátora zájazdu ) a podpíše ju. V prípade, že si klient objednáva aj poistenie, musí zmluvu vyplniť a podpísať v spodnej časti tejto zmluvy. Za zmluvné záväzky ďalších účastníkov zájazdu uvedených v Zmluve zodpovedá objednávateľ zájazdu, ktorý zmluvu podpísal. V prípade, že zájazd pre cudzozemca objednával tuzemec, je povinný túto skutočnosť uviesť. V prípade, že si klient rezervoval zájazd a neuzavrie zmluvu na zájazd do 15 dní, môže ju organizátor zájazdu jednostranne zrušiť, a to i bez oznámenia klientovi.
b) v prípade, že sa Zmluva uzatvára v čase kratšom ako 10 dní (pred začatím zájazdu môže byť Zmluva uzavretá aj formou potvrdenia objednávky zaslanej e-mailom alebo prostredníctvom internetu.
c) zaplatením zájazdu

IV. Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi organizátorom a objednávateľom v zmluve o zájazde. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. Organizátor má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. Organizátor je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov v prípade a.) individuálnych zájazdov vo výške minimálne 50 % z dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak a doplatok do 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb je povinný uhradiť najneskôr do 40 dní pred začatím zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde v čase kratšom ako 40 dní pred začatím zájazdu, je povinný zaplatiť celú cenu zájazdu t.j. dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne, môže organizátor od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných podmienok. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. Ceny zájazdov sú kalkulované v EUR podľa cien poplatkov a služieb známych ku dňu 5.5. 2009. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu, ak dôjde k zmenám daňových zákonov, ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt, diaľničných a ostatných cestných a letištných poplatkov, prípadne iných poplatkov a

to v miere daňového zaťaženia a nákladov na dopravu. Organizátor oznámi zvýšenie ceny objednávateľovi písomne, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. V prípade b.) skupinových zájazdov : 100 EUR/osoba z celkovej ceny zájazdu je klient povinný zaplatiť v deň podpísania Zmluvy na zájazd pre skupinovú klientelu (v prípade komplexného cestovného poistenia je klient povinný zaplatiť aj 100% sumy za poistenie). Uvedená podmienka platí iba pre ucelené skupiny (min. 15 platiacich osôb). Doplatok do celkovej výšky objednaných služieb na zmluve minimálne 55 dní pred nástupným dňom na zájazd.

Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd:

 1. bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora.
 2. vkladom na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke.
 3. poštovou poukážkou na účet organizátora v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora.

V. Práva a povinnosti organizátora

1.  Organizátor je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na  rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2. V prípade, že nastanú mimoriadne okolnosti brániace organizátorovi dodržať zmluvné podmienky vyplývajúce zo zmluvy, môže organizátor zájazd odložiť, zmeniť jeho trasu, druh dopravy, miesto ubytovania, prípadne ho zrušiť. Každú takúto zmenu je povinný organizátor neodkladne oznámiť klientovi.

3. Pri závažných zmenách programu, ceny, miesta ubytovania a pod. je organizátor povinný uvedenú zmenu písomne oznámiť klientovi. V prípade, že klient neodstúpi od zmluvy v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o zmenách, má organizátor za to, že s ich zmenami súhlasí.

4. Organizátor má právo, a to bez následkov porušenia zmluvy, jednostranne prevádzať operatívne zmeny programu, prípadne poskytovanie služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné zaistiť pôvodne dohodnutý program, prípadne služby. Organizátor musí dodržať zabezpečenie náhradného programu, prípadne služieb s rozsahom a kvalitou zhodnou s pôvodnými podmienkami, ktoré boli dohodnuté v zmluve. Pokiaľ organizátor zaistí ako náhradné plnenie služby v rovnakej alebo vyššej kvalite ako bolo v zmluve dohodnuté, sú ďalšie prípadné nároky klientov voči organizátorovi vylúčené a klient túto skutočnosť berie na vedomie a podpisom zmluvy ich schvaľuje.

5. Organizátor nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov z titulu technických a prevádzkových dôvodov (zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, havárie a pod.)

6. Organizátor je povinný mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď Monte Christo z dôvodu svojho úpadku:

 

 1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky,  ak je táto súčasťou zájazdu
 2. nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
 3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

 

7. Ak organizátor neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do  Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou zájazdu, je povinný zabezpečiť ju organizačne,  pričom finančné zabezpečenie dopravy poskytne poistiteľ. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, príp. ubytovanie a stravovanie zabezpečoval organizátor.

 

8. Organizátor je povinný  informovať objednávateľa prostredníctvom internetu alebo odovzdaním dokumentu ( odovzdať  objednávateľovi) v podobe Garančného listu, ktorý obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie potrebné údaje. Garančný list je súčasťou Všeobecných podmienok na rok 2009. Poistné plnenie poskytne poisťovňa hneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti.

 

9. Organizátor je povinný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu organizátora, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady a informácie, napr. ubytovací poukaz - voucher, na ktorom je presne uvedený rozsah ubytovacích i stravovacích a ďalších služieb, cestovný lístok do autobusu atď.

 

10. Organizátor má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu - viď bod III. zájazdu, musí však v návrhu novú cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť organizátorovi v lehote stanovenej organizátorom.

VI. Práva a povinnosti klienta

1. K základným právam objednávateľa patrí:

 

a/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

 

b/ právo vyžadovať od organizátora informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých  a zaplatených služieb, ku ktorým hlavne patrí:

 

-- termín začatia a ukončenia zájazdu

-- cena zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavkov

-- cieľové miesto a miesto pobytu

-- druh dopravného prostriedku, úroveň jeho vybavenosti

-- typ ubytovania, jeho poloha, kategória a hlavné charakteristické znaky stravovania a jeho formy

-- všeobecné údaje, týkajúce sa pasových a vízových povinností občanov SR

-- program v mieste pobytu

-- rozsah a podmienky povinného zmluvného poistenia, výška poistného plnenia, podmienky na plnenie nároku objednávateľa o poistiteľovi, s ktorým má organizátor uzatvorené zákonné zmluvné poistenie možnosť uzatvoriť komplexné cestovné poistenie prostredníctvom organizátora.

 

c/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách;

 

d/ právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VII. Všeobecných podmienok;

 

e/ právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. Všeobecných podmienok;

 

f/ organizátor zájazdu nezodpovedá za prípadné finančné škody klienta v mieste pobytu, napríklad, ak klient stratil alebo mu boli odcudzené doklady alebo batožina. Klient je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť náhradné doklady.

 

g/ právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre

objednávateľa dôležité a ktoré sú organizátorovi známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o

zájazde alebo v katalógu a cenníku v súlade s ods. 7 článku IV. Tieto písomné podrobné informácie - Pokyny na zájazd – odovzdá organizátor osobne alebo elektronickou alebo poštovou formou ( vo svojej prevádzke resp. Posiela poštou na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ   ešte pokyny na zájazd nemá, je povinný bezodkladne o tom informovať cestovnú kanceláriu, aby zabezpečila nápravu. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi organizátorovi, že neobdržal pokyny na zájazd, organizátor má zato, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplné;

 

h/ právo písomne oznámiť organizátorovi pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť len v lehote do 30 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj oznámenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhrady nákladov, ktoré organizátorovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí povinnosť:

a/ poskytnúť organizátorovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky organizátora.

 

b/ prevziať si všetky doklady a pokyny na cestu. Účastníci zájazdu sú povinní sa týmito pokynmi riadiť a dodržiavať stanovený program. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním ohrozoval alebo narúšal priebeh alebo program zájazdu alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb;

 

c/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt;

 

d/ zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok;

 

e/ zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje;

 

f/ brať na vedomie, že osoby mladšie ako 18 rokov môžu samostatne cestovať len so súhlasom zákonného zástupcu;

g/ mať u seba platný cestovný doklad prípadne vízum, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu;

 

h/ pri vlastnej doprave ku zájazdu zabezpečiť si potrebné doklady k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz atď.);

 

i/ bez zbytočného odkladu oznamovať organizátorovi svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb;

 

j/ splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi;

 

k/ riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu organizátora a dodržiavať stanovený program;

 

l/ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo organizátora.

 

m/ klient je povinný písomne alebo telefonicky  na mieste zástupcovi organizátora zájazdu oznámiť všetky závady a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení a poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri ich odstránení. V prípade akýchkoľvek problémov informovať organizátora zájazdu na tel.č. uvedenom v pokynoch na zájazd.

 

n/povinný odovzdať ubytovanie pred odchodom v takom stave, v akom bolo pri jeho príchode. V prípade, že počas zájazdu klient poškodí ubytovacie zariadenie prípadne jeho vybavenie, je povinný uvedenú škodu oznámiť správcovi lokality a organizátor zájazdu môže požadovať od klienta náhradu škody.

 

o/V prípade preobsadenia ubytovacieho zariadenia má klient právo na náhradné ubytovanie rovnakého štandardu prípadne vyššieho. Ak sú náklady spojené s ubytovaním v náhradnom hoteli nižšie než pôvodné, vyplatí organizátor zájazdu rozdiel v cene klientovi a v opačnom prípade, ak sú náklady spojené s ubytovaním v náhradnom hoteli vyššie než pôvodné, zaväzuje sa organizátor zájazdu doplatiť príslušný rozdiel.

 

3. K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

- zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito Všeobecnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré obdrží od organizátora, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb

- prihláška pre skupinovú klientelu platí pre všetky osoby uvedené priamo v zmluve alebo v priloženom zozname účastníkov. Za zmluvné plnenie záväzkov týchto osôb ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

-  zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.

VII. Zmeny dohodnutých služieb, stornovanie

1. Ak je organizátor nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť organizátorovi v lehote stanovenej organizátorom.

Klient má právo odstúpiť od Zmluvy, resp. stornovať Zmluvu s organizátorom, a to výhradne písomne doporučeným listom.

V prípade, že klient zruší účasť na zájazde písomnou formou, je povinný uhradiť organizátorovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.

Výška stornopoplatkov je nasledovná:

 1. 15% z ceny zájazdu, v prípade storna 50 dní a viac pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd avšak minimálne 70 EUR/osoba + 100 % komplexného cestovného poistenia ( ďalej len „KCP“).
 2. 30% z ceny zájazdu, v prípade storna od 49 dní do 30 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100 % KCP.
 3. 50% z ceny zájazdu, v prípade storna od 29 dní do 20 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP.
 4. 80% z ceny zájazdu, v prípade storna od 19 dní do 10 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP.
 5. 100% z ceny zájazdu, v prípade storna v čase kratšom ako 10 dní pred prvým dňom plánovaného nástupu na zájazd + 100% KCP.

2. Organizátor má právo na odstúpenie od Zmluvy s klientom a na plnú výšku storna t.j. 100% z ceny zájazdu v prípade, ak:

 1. sa klient nezúčastní na zájazde, pretože sa nedostavil v dohodnutý deň a hodinu na určené miesto odchodu zájazdu.
 2. pri vrátení klienta z pasovej alebo colnej kontroly pre nedodržanie pasových, colných, devízových alebo iných, s tým súvisiacich predpisov.
 3. z dôvodu predloženia neplatného cestovného dokladu, resp. z dôvodu predloženia cestovného dokladu, ktorého údaje sa nezhodujú s údajmi uvedenými na zmluve.
 4. z dôvodu prípadného porušovania zákonných predpisov v krajine zájazdu
 5. z akýchkoľvek dôvodov vážneho narušovania priebehu zájazdu.

3. Stornopoplatky sú splatné bez zbytočného odkladu, pričom sa zmluvné strany dohodli, že pohľadávka organizátora, ktorá vznikla z titulu stornopoplatku voči klientovi sa započíta s dovtedy uhradenou cenou zájazdu. Rozdiel vzniknutý medzi uhradenou cenou zájazdu a stornopoplatkom bude klientovi vrátený po 25. dni nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu zmluvy medzi organizátorom a klientom. V prípade, ak výška stornopoplatku, ktorú je klient povinný zaplatiť organizátorovi, prevyšuje dovtedy uhradenú cenu zájazdu, rozdiel je klient povinný doplatiť najneskôr do 15. dní odo dňa zrušenia Zmluvy alebo odo dňa, kedy mu organizátor zrušenie Zmluvy oznámil a požiadal o zaplatenie stornopoplatku.

V prípade zmien, o ktorých vykonanie požiada klient, napríklad zmena mena v zmluve, predĺženie alebo skrátenie doby zájazdu, zmena termínu odchodu na zájazd, zmena ubytovacej kapacity, ktorá je prevedená do 60 dní pred plánovaným odchodom na zájazd, zaplatí klient za každú zmenu v zmluve organizátorovi zájazdu poplatok vo výške 16,60 EUR (500,10 SKK) / osoba. V prípade zmeny v Zmluve vykonanej menej ako 60 dní pred plánovaným odchodom na zájazd, zaplatí klient za každú zmenu v Zmluve organizátorovi zájazdu poplatok vo výške 33,20 EUR (1 000,20 SKK) / osoba, táto zmena však môže byť prevedená maximálne u dvoch osôb. Prípadné ďalšie zmeny budú zo strany organizátora posudzované ako storno pôvodnej Zmluvy zo strany klienta s povinnosťou klienta uhradiť stornopoplatok a budú považované za novú objednávku. Pokiaľ skutočne vynaložené náklady, ku ktorým došlo zrušením zmluvy alebo zmenou rezervácie, budú vyššie ako horeuvedené poplatky, je klient povinný uhradiť i tento rozdiel.

 

4. Organizátor má právo zrušiť kolektívny zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi organizátorom a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre organizátora ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov je pre všetky zájazdy stanovený v konkrétnych programoch na 35 účastníkov, pokiaľ nie je v katalógu uvedené inak. Ak Organizátor zruší zájazd, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

 

5. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností.

 

6. Ak organizátor odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak

objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu organizátor na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak organizátor môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, organizátor je povinný tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

 

7. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy pri závažnej zmene programu alebo spôsobe prepravy. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho alebo stravovacieho objektu, za predpokladu, že je ubytovanie alebo stravovanie poskytnuté v rovnakej alebo vyššej kvalite a orgaizátor nemohol vopred túto skutočnosť ovplyvniť; zmena dopravy alebo trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu s tým, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto; časový harmonogram.

 

8. Ak po začiatku zájazdu organizátor neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedné v zmluve, je organizátor povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

 

9. Ak služby podľa ods.5 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ nepríjme, je organizátor povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je organizátor povinný zabezpečiť objednávateľovi aj dopravu späť na miesto návratu alebo na iné miesto, s ktorým objednávateľ súhlasí vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a príp. aj stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným typom dopravného prostriedku, než aký je uvedený v zmluve, je organizátor povinný vrátiť rozdiel ceny v prípade, že doprava je uskutočnená za nižšie náklady alebo uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

 

10. Na základe individuálneho želania objednávateľa je organizátor pripravený, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Ide o zmenu mena účastníka, termínu zájazdu, počtu osôb, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

VIII. Reklamačná procedúra

V prípade, že rozsah a kvalita služieb zájazdu sú na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu služieb. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu organizátora tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí byť spísaný reklamačný protokol s presným označením zájazdu a predmetom reklamácie. Protokol podpíše zástupca organizátora alebo dodávateľa služieb a reklamujúci. Tento potvrdený reklamačný protokol je účastník zájazdu povinný predložiť organizátorovi bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je organizátor povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. Organizátor zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také majetkové škody a ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Organizátor nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. Organizátor nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť meškaním dopravného prostriedku a tiež účastníkovi zájazdu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Organizátor nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená účastníkom zájazdu alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Organizátor neručí za prípadné meškanie autobusovej, leteckej prípadne autokarovej dopravy z technických alebo dopravno-prevádzkových dôvodov a neručí ani nezodpovedá za škody, ktoré týmto účastníkom vzniknú.

 

IX. Cestovné poistenie

 

Súčasťou zakúpenia komplexného cestovného poistenia je aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde z dôvodov ochorenia alebo nehody. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené na stránkach spoločnosti Monte Christo alebo v katalógu. Rozsah krytia a podmienky sú uvedné v brožúre poisťovacej spoločnosti Union posťovňa,a.s., ktorú si v prípade záujmu treba vyžiadať pri kúpe zájazdu. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a organizátorovi neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu.

X. Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve organizátor ako aj ním určené osoby, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a organizátorom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom organizátora a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s organizátorom. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

XI. Poistenie insolventnosti

Organizátor je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti). Organizátor má uzatvorenú zmluvu o insolventnosti s Union poisťovňa,a.s. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi, s ktorým organizátor uzatvoril Zmluvu právo na poistné plnenie v prípadoch, keď organizátor z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávteľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov Monte Christo a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je spoločnosťou Monte Christo stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňa 5.5.2009.

2. Objednávateľ nepokladá žiadnu z vyššie uvedených zmluvných podmienok za neprimeranú, diskriminačnú, v rozpore s dobrými mravmi, resp. takú, ktorá by zakladala nerovnosť zmluvných strán. Objednávateľ svojim podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:


a) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom či ponukovým listom Monte Christo,


b) že sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky ako aj Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované Monte Christo a súhlasí s nimi,


c) že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,


d) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú prípravu na zájazd a za splnenie podmienok stanovených pre účasť na zájazde.


Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi okolnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ďalších účastníkov zájazdu, uvedených v jeho Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.

3. Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu zodpovedajú informáciám známym a dostupným v dobe jeho publikácie a tlače. Monte Christo si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien.

4. Monte Christo nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré organizátor vydáva a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

5. Prípadné opravy tlačových chýb katalógu budú uverejnené na internetovej stránke www.monte-christo.sk. Ak sa odlišuje vymedzenie zájazdu uvedené v katalógu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.